Aluksne district open orienteering championship

SCHEDULE – INVITATION

LOCATION AND TIMING

The championship kicks-off on May 10th, 2016. The event centre – 4,5 km marking on A2 highway (Riga – Veclaicene), road to Korneti. Starts at 4 – 7pm EEST.

PARTICIPANTS

The championship welcomes participants from the Aluksne district, as well as from other regions and cities of Latvia and abroad.
The participants compete in the following championship groups:

MW 10, 12, 14, 16, 18, MW A (open group), MW B (born in 1998 and after), MW H (born in 2001 and after), MW 35, 45, 55, 65.

MAP AND TERRAIN

The championship will take place in a brand-new terrain on the hillock of the Haanja – Aluksne highland, in the surroundings of the Druski mound, more than 200 m above the sea level. ‘The Cup of Maliena 2016’ will also be organized in a similar terrain. The map has been drawn in the autumn of 2015 and winter of 2016. The author is Vilnis Velkeris. The map for all groups is M 1:10 000, H 5m. The territory includes a forest of coniferous trees and leaf trees of various age, also glades and open spaces of various age. Medium and large relief forms with occasional slopes. Running options: from medium to good. Regular road network. The checkpoints are numbered in order in which they must be visited, legends only with maps. Maps are placed in plastic bags.

DISTANCES

The approximate paremeters of the distances: MW10 2km, MW12 3 km, MW14 4 km, M16 6 km, M18 8km, MA 8,5 km, MB 6km, MH 4km, M35 8km M45 6km, M55 5km, M65 4km, W18 5,5km, W16 4,5km, WA 6km, WB 4km, WH 3km, W35 5,5km, W45 4,5km, W55 4km, W65 3km,

THE PROCESS

The participants start their distance in a time frame 4 – 7pm EEST. Punching system: SPORT IDENT. Control time to run the distance: 2 hours. Start interval between the participants of the same group: no less than 2 minutes.

PRIZE GIVING CEREMONY

The final places are determined based on the participant’s result in the distance. The winners (1st-3rd place) of all groups are awarded with the medals of the Aluksne district championship. The award ceremony takes place at the event centre from 7.30pm EEST and in the next round of the HORIZONTS championship on May 17th.

The final results are counted in the overall ranking of HORIZONTS.

APPLICATIONS AND ENTRY FEE

ONLINE registering at www.aluksneok.lv. Applications can be sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Entry fee MWA,B, H 35-60 4.-EUR, MW 14 -18,65 2.50-EUR, MW 10 -12 1.50 EUR. Renting fee of the SI card 1.- EUR.

LOCATION (GPS: 57.5921347, 26.9050892) - HERE

The RESULTS,

The SPLITS

The GRAPHS

2016.gada Alūksnes novada orientēšanās čempionāts

PROGRAMMA – IELŪGUMS

VIETA UN LAIKS

Čempionāts risināsies 2016.gada 10.maijā. Sacensību centrs – 4,5 km pa marķējumu no A2 šosejas (Rīga - Veclaicene), no pagrieziena uz Kornetiem. Starts no pulksten 16 - 19.

DALĪBNIEKI

Sacensībās aicināti piedalīties dalībnieki no Alūksnes novada, kā arī orientieristi no citiem Latvijas novadiem, pilsētām un viesi no citām valstīm.
Čempionātā noteiktas sekojošas dalībnieku grupas:

VS 10, 12, 14, 16, 18, VS A (atklātā grupa), VS B ( dzimuši 1998.g. un agrāk), VS H (dzimuši 2001. g.un agrāk), VS 35, 45, 55, 65.

KARTE un APVIDUS

Čempionāta organizēšanai tiks izmantots pilnīgi jauns apvidus Hānjas - Alūksnes augstienes paugurainē, Drusku pilskalna apkārtnē, vairāk nekā 200 m virs jūras līmeņa. Līdzīgā apvidū risināsies arī 2016.gada „Malienas Kauss”. Karte zīmēta 2015.gada rudenī un 2016.gada ziemā. Autors Vilnis Veļķeris. Visām grupām kartes M 1:10 000, H 5m. Teritorijā pārsvarā dažāda vecuma skuju un lapu koku mežs. Ir arī dažāda vecuma izcirtumiem un atklātām teritorijām. Vidējas un lielas formas reljefs, vietām ar stāvām nogāzēm. Skriešanas iespējas no vidējas līdz labai. Neizteikts ceļu tīkls. Kontrolpunkti savienoti iziešanas secībā, leģendas tikai pie kartēm. Kartes ievietotas plastikāta maisiņos.

DISTANCES

Aptuvenie distanču parametri: VS10 2km, VS12 3 km, VS14 4 km, V16 6 km, V18 8km, VA 8,5 km, VB 6km, VH 4km, V35 8km V45 6km, V55 5km, V65 4km, S18 5,5km, S16 4,5km, SA 6km, SB 4km, SH 3km, S35 5,5km, S45 4,5km, S55 4km, S65 3km,

NORISE

Dalībnieki veic pavēles distanci, startējot sev izdevīgā laikā no plkst.16 – 19. Atzīmēšanās ar SPORT IDENT. Kontrollaiks distances veikšanai 2 stundas. Starta intervāls starp vienas grupas dalībniekiem ne mazāk kā 2minūtes.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Dalībnieku iegūtās vietas tiek noteiktas pēc uzrādītā rezultāta distancē. Visās grupās I – III vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Alūksnes novada čempionāta medaļām. Apbalvošana sacensību vietā no plkst.19.30 un arī Horizonta nākamajā kārtā 17.maijā.

Uzrādītie rezultāti tiek ieskaitīti arī HORIZONTA vērtējumā.

PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA

ONLINE pieteikšanās www.aluksneok.lv . Dalības maksa VSA,B, H 35-60 4.-EUR, VS 14 -18,65 2.50-EUR, VS 10 -12 1.50 EUR. SI kartes īre 1.- EUR.

ALŪKSNES NOVADA ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA NOLIKUMS - ŠEIT

ATRAŠANĀS VIETA - ŠEIT

Ceturtdiena, 04 Jūnijs 2015 22:29

Alūksnes novada čempionāta STARTA VIETA

Uzrakstīja

Tikai dažas dienas atlikušas līdz Alūksnes novada orientēšanās čempionātam, kurš risināsies 9.jūnijā vienlaicīgi ar seriāla HORIZONTS 8.kārtu.   Jau tagad ir iespēja aplūkot čempionāta laureātiem domātās medaļas, kuras saņems visu grupu 1.-3.vietu ieguvēji. Organizatori cer uz kuplu dalībnieku pulku un interesantu sacensību ikvienā grupā. Atliek vien atgādināt, ka šogad ir jāveic arī iepriekšējā pieteikšanās!

 

Distanču parametri: VA 8,5km 19KP; VB 6,4km 14KP; VH 4,1km 10KP; V35 7,7km 16KP; V45 6,4km 14KP; V55 5,6km 13KP; V65 4,1km 10KP; V18 7,7km 16KP; V16 6,4km 14KP; V14 4,9km 11KP; V12 3,3km 7KP; V10 2,1km 5KP; SA 6,4km 14KP; SB 4,1km 10KP; SH 3,3km 7KP; S35 5,6km 13KP; S45 4,9km 11KP; S55 4,1km 10KP; S65 3,3km 7KP; S18 5,6km 13KP; S16 4,9km 11KP; S14 4,1km 10KP; S12 3,3km 7KP; S10 2,1km 5KP.

 

Marķējums no pagrieziena uz Api Zeltiņu virzienā ~2km! Starts un finišs vienā vietā. Prognozējamā dalībnieku apbalvošana no pulksten 19:30!

Sacensību atrašanās vieta: http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=qizjzi&centerx=662763.7204017198&centery=6376888.793652934&zoom=4&layer=map&ls=o

Uz tikšanos!

Bilžu Galerija

Page 1 of 4